"الله جميل يحبّ الجمال"

Allah Itu Indah, Mencintai Keindahan

Selasa, 30 Juni 2009

DASAR PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN MADZHAB DALAM ISLAM

DASAR PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN

MADZHAB DALAM ISLAM

MAKALAH

untuk memenuhi tugas mata kuliah Tarikh Tasyri’

yang dibina oleh Bapak Zaini

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sampai saat ini banyak orang islam yang masih belum tahu imam mana yang mereka pilih untuk menjadi imam mereka, hal itu desebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang imam-imam tersebut, oleh karena itu penulis menulis makalah yang berjudul Dasar Pemikiran dan Perkembangan Madzhab Dalam Islam.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

- apakah yang melatar belakangi berdirinya madzhab?

- Dasar-dasar apakah yang dijadikan pedoman madzhab tersebut?

I.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah tumbuhnya pengetahuan baru masyarakat tentang madzhab-madzhab yang ada pada islam serta imam-imamnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Madzhab Syafi’i

Pemikiran fiqh madzhab diawali oleh imam syafi’i. ia hidup di zaman pertentangan antara aliran ahlul hadist dan ahlur ra’yi. guru imam syafi’i yang berasal dari aliran ahlul hadist adalah imam malik, sedangkan dari aliran ahlur ra’yi adalah imam muhammad bin Hasan Asysyaibani. kemudian imam syafi’i membentuk madzhab sendiri dengan mengkombinasikan dua aliran tersebut.

Dasar-dasar madzhab syafi’i yang pokok ialah :

1. Al-Quran, tafsir secara lahiriah

2. Sunnah dari rasulullah SAW

3. Ijma

4. Qiyas

2.2 Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi didirikan oleh Abu Hanifah. ia adalah seorang pedagang, tapi kemudian menjadi pengembang ilmu atas anjuran al-syabi. ia mengajak pada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Al-sunnah. dalam menentukan hukum, ia banyak mengandalkan qiyas.

Dasar-dasar madzhab hanafi adalah :

1. Al-Quranul karim

2. sunnah rosul

3.fatwa sahabat

4.qiyas

5.istihsan

6.adat dan uruf masyarakat

2.3 Madzhab Maliki

Madzhab ini dibangun oleh Maliki bin Annas. ia seorang imam dalam ilmu hadist dan fiqh sekaligus. Dalam hukumnya ia bersandar pada kitab Allah dan sunnah, tetapi ia mendahulukan amalan penduduk madinah dari pada hadist ahad.

Dasar-dasar madzhab maliki adalah :

1. Al-quran

2. sunnah

3. ijma’ ahli madinah

4. qiyas

5. istishab

2.4 Madzhab Hambali

Madzhab ini didirikan oleh imam Ahmad bim Muhammad bin Hambal. keluarga Ahmad sejak awal mengharap Ahmad menjadi orang beragama yang terkemuka. mereka mendidiknya dengan berbagai macam ilmu yang memungkinkan menjadi imam besar dengan menghafal Al-quran. Dalam memperdalam ilmu, imam ahmad pergi ke Basrah dan dikota itu ia bertemu dengan seorang imam dan berguru padanya.

Dasar-dasar madzhab hambali :

1. Al-quran dan sunnah

2. fatwa sahabat

3. hadist mursal

4. hadist dha’if

5. ijtihad

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah kami sajikan diatas, kita dapat mengetahui dan memberi penilaian bahwa terdapat kemiripan latar belakang berdirinya keempat madzhab tersebut, demikian juga dengan dasar-dasar yang digunakan. mereka cenderung berpedoman pada Al-quran dan sunnah dan menambahkan pedoman lain sebagai pelengkap. Akan tetapi tedapat perbedaan diantara keempat madzhab tersebut.

3.2 Saran

Dalam memilih dan menentukan imam mana yang akan kita pilih, kita harus mengetahui ajaran-ajaran apa yang diperkenalkan oleh mereka, karena mereka memiliki ajaran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Hefni, Moh. Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Dunia Muslim. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006.

Syalthut, Mahmud. Fiqih Tujuh Madzhab.Bandung: CV Pustaka Setia, 1973.

1 komentar:

  1. Bingung saya kalau mengenai mazab. Mas.
    Saya atau kebanyakan orang indonesia ikut mazab yg mana, dalam hadist terjemaha bebasnya islam pecah menjadi 27 golongan tp yang benar satu. Apa maksudnya saya kira yang satu adalah Islam yang tidakmau pecah itu yang benar.
    Saya suka Islam yang mengikuti kata hati nurani saya yaitu "roso degub jantung".

    Salam kenal Mas Dari Jogja....."_"

    BalasHapus

mohon ... klo udah baca posting kami, jangan lupaaaaaaaaaaaa kasi komentar yaaa .... n saran konstruktif ....................


thanks yaa atas komentar kaliaaannnnnnnnnnnnnnn !!!!!